Regulamin

Asystentka stomatologiczna

Regulamin

 

I  Organizator szkoleń

1. Organizatorem szkoleń jest Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie – firma Medigap sp. z.o.o., 42-208 Częstochowa, ul. Brzezińska 6a, NIP 5732755120, REGON 241022510. 

Powyższy adres jest równocześnie adresem do korespondencji. 

 

Kontakt z usługodawcą można uzyskać przez:

 kontakt telefoniczny: 34-363-68-20 lub 34-361-33-95

 kontakt mailowy: sekretariat@msz.czest.pl

 

Obowiązki organizatora

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom godne warunki odbywania kursu.

 Organizator dba o bezpieczeństwo uczestników w miejscu trwania kursu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

Organizator kursu jest zobowiązany dokonać wyboru miejsca prowadzenia kursu w taki sposób, aby spełniało ono

wszystkie wymogi przewidziane w przepisach BHP oraz przepisach sanitarnych. 

 Organizator zobowiązuje się, aby przebieg kursu był zgodny z harmonogramem kursu podanego na stronie internetowej https://msz.czest.pl

 Organizator zobowiązuje się do realizacji szkolenia przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. 

 Po zakończeniu kursu organizator wystawia każdemu uczestnikowi zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. 

 Certyfikat w języku angielskim jest wystawiany na prośbę uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do dopłaty 100 zł. 

 

II Szkolenia 

Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie organizuje szkolenia doszkalające, których zakres oraz terminy są dostępne na stronie internetowej: https://msz.czest.pl, https://pshs.pl oraz na innych stronach.

W kursie mogą wziąć udział asystentki stomatologiczne, higienistki stomatologiczne,lekarze stomatolodzy oraz lekarze medycyny.

Kurs może być prowadzony w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym. 

Szkolenia prowadzone przez Medyczne Studium Zawodowe w Częstochowie są płatne. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany terminu szkolenia co najmniej 3 dni przed szkoleniem, gdy grupa liczy mniej niż 5 uczestników, bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli wpłacającego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. W przypadku zdarzeń losowych, nieprzewidzianych (np. choroby prowadzącego) 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu bez roszczeń względem kursantów o czym zobowiązuje się poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w kursie lub nie zgłoszenia się w dniu kursu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

W przypadku zmiany wybranego kursu uczestnik może zmienić wpłatę za szkolenie co najmniej 30 dni przed terminem kursu. Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty różnicy w cenie. 

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W kursie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników. 

W przypadku większej ilości zgłoszeń na kurs (niż maksymalna liczba uczestników) o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat. 

Uczestnicy zapisani na szkolenie dostają potwierdzenie terminu oraz odbycie się kursu co najmniej 2 dni przed terminem szkolenia. Potwierdzenie może być wysyłane drogą telefoniczną/sms/mailową. 

O zmianie terminu szkolenia uczestnicy zostaną powiadomieni co najmniej 2 dni przed przewidywanym terminem kursu drogą telefoniczną/sms/mailową. 

 

III Zgłoszenie uczestnictwa 

 Zgłoszenie uczestnictwa w kursie można składać przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://msz.czest.pl i https://pshs.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 34-363-68-20 lub 34-361-33-95. 

 W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz dane do faktury. 

Wyżej wymienione dane, są potrzebne do wystawienia zaświadczeń oraz certyfikatów ukończenia szkolenia. 

 

IV Zmiany terminu szkolenia, sytuacje nieprzewidziane 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany terminu szkolenia co najmniej 2 dni przed szkoleniem, gdy grupa liczy mniej niż 5 uczestników, bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom kursu lub przenoszone na inny kurs w zależności od woli Wpłacającego.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń z przyczyn od Niego niezależnych. W przypadku zdarzeń losowych, nieprzewidzianych (np. choroby prowadzącego) 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu bez roszczeń względem kursantów o czym zobowiązuje się poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku rezygnacji kandydata z udziału w kursie lub nie zgłoszenia się w dniu kursu organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.

Uczestnik może zmienić wpłatę za szkolenie co najmniej 30 dni przed terminem kursu. Uczestnik zobowiązuje się do dopłaty różnicy w cenie. 

 

V Prawa i obowiązki uczestnika kursu 

 W trakcie szkolenia uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do utrzymywania należytej kultury osobistej, poszanowania porządku i dyscypliny szkolenia. Niezastosowanie się do niniejszych zasad skutkuje wykluczeniem z udziału w kursie bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu. 

 Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własności kursantów po jego zakończeniu. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania kursu.

 Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie celowe zniszczenia na terenie odbywania się szkolenia oraz uszkodzenia sprzętu, wykorzystywanego niezgodnie z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy. 

 Uczestnik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych/ wizerunku w celach marketingowych. Udzielenie zgody ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem udziału w kursie. 

 

VI Ceny szkoleń oraz warunki płatności 

 Ceny szkoleń są dostępne na stronie internetowej:  https://msz.czest.pl lub https://pshs.pl

 Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za szkolenie przelewem do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe:

 

Konto bankowe : ING Bank

83 1050 1227 1000 0090 6418 5409

 

W tytule przelewu uczestnik wpisuje: nazwę kursu, datę szkolenia oraz swoje imię i nazwisko. 

 Nie ma możliwości zapłaty za kurs gotówką w dniu szkolenia. 

O kolejności zakwalifikowania uczestników na kurs decyduje kolejność wpłat. Kandydaci niezakwalifikowani zostaną powiadomieni o braku wolnych miejsc telefonicznie/sms/mailowo i zostaną automatycznie zakwalifikowani na kolejny termin kursu.

 

VII Zaświadczenia i certyfikaty 

Po zakończeniu kursu organizator wystawia każdemu uczestnikowi zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu. 

Certyfikat w języku angielskim jest wystawiany na prośbę uczestnika. Uczestnik jest zobowiązany do dopłaty 100 zł. 

 

VIII Reklamacje 

 Uczestnik ma prawo do składania reklamacji. 

 Reklamacje należy składać listownie na adres siedziby organizatora lub drogą mailową w terminie do 7 dni po zakończeniu kursu. Po upływie 7 dni reklamacje nie będą rozpatrywane.

Uczestnik otrzyma odpowiedź w formie telefonicznej/listownej/mailowej do 14 dni od otrzymania reklamacji. 

 Uczestnicy mogą przesyłać listownie bądź drogą mailową tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu propozycje zostaną rozpatrzone przez organizatora z należytą starannością. 

 

IX Postanowienia dodatkowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

 Sytuacje nie przedstawione w regulaminie będą rozwiązywane za pomocą zdrowego rozsądku.