Polityka prywatności

Asystentka stomatologiczna

Polityka prywatności

W Medycznym Studium Zawodowym stawiamy na przejrzystość i uczciwość w kontaktach z naszymi uczniami. Dlatego jasno chcemy poinformować, w jakim celu zbieramy Twoje dane i jak, są one wykorzystywane oraz w jaki sposób możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy.

 

Twoje dane zbieramy tylko w celach kontaktowych, które są niezbędne do realizacji usług szkoleniowych. Dodatkowo zbieramy Twoje dane w celach marketingowych, aby informować Cię o organizowanych przez nas Dniach Otwartych, wyjątkowych promocjach i innych wydarzeniach, które mogą Ci przynieść wiele korzyści.

 

Pamiętaj, że w każdej chwili masz pełen dostęp do swoich danych, możesz je skorygować lub usunąć z naszej bazy. Nie spamujemy, nie przekazujemy Twoich danych osobowych, osobom i firmom trzecim, które będą je wykorzystywały do swoich celów.

 

Twoje dane są całkowicie bezpieczne.

 

Niniejszym pragniemy poinformować iż Administratorem Danych Osobowych jest: Medyczne Studium Zawdoowe z siedzibą w Częstochowie przy ul. Brzezińskiej 6

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych w osobie Artura Gapa, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: sekretariat@klinikajurajska.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Panu / Pani przysługują prawa:

- uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, możliwość uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości,

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, po weryfikacji tożsamości,

- prawo do nieodpłatnej pierwszej kopii przetwarzanych danych, wydanie kolejnych kopii jest odpłatne,

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,

- prawo pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust.2 lit.h RODO w szczególności wobec -  -  -

- przetwarzania danych w ramach dokumentacji medycznej przez cały wymagany okres archiwizacji zgodny z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta w zw. Z art. 17 ust.3 lit.b RODO,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan / Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, edukacyjnych, naukowych, reklamowych – o ile takiej zgody Pan/Pani nam udzielili pisemnie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana / Pani zgody przed wycofaniem,

 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Pan / Pani uważa, że przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Weryfikacji tożsamości dokonuje się poprzez kontrolę okazanego przez Pana / Panią dokumentu potwierdzającego tożsamość zawierającego co najmniej zdjęcie, imię i nazwisko oraz PESEL lub w przypadku jego braku, inny numer jednoznacznie identyfikujący Pacjenta. Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest w szczególności: dowód osobisty, legitymacja studencka, prawo jazdy, paszport. Możemy utrwalić informację o weryfikacji poprzez wpisanie do dokumentacji: daty dokonania weryfikacji tożsamości oraz dokumencie, na podstawie którego została ona dokonana, z jednoczesnym wskazaniem numeru/identyfikatora tego dokumentu (np. numer i seria dowodu osobistego).

 

W przypadku, jeżeli w imieniu Pacjenta małoletniego występuje przedstawiciel ustawowy, to tożsamość Pacjenta może być potwierdzona